Actualizarea din data: 10/05/2022

ACTE OFICIALE
1. LEGE 130 09/05/2022
 LEGE nr. 130 din 9 mai 2022
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2020  privind desemnarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale ca integrator de servicii de comunicaţii critice destinate autorităţilor publice cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 9 mai 2022
2. DECRET 780 09/05/2022
 DECRET nr. 780 din 9 mai 2022
privind promulgarea Legii  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2020  privind desemnarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale ca integrator de servicii de comunicaţii critice destinate autorităţilor publice cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 9 mai 2022
3. DECRET 782 09/05/2022
 DECRET nr. 782 din 9 mai 2022
privind numirea unui judecător la Curtea Constituţională

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 9 mai 2022
4. ORD DE URGENŢĂ 62 09/05/2022
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 9 mai 2022
pentru modificarea art. 262 alin. (3^2) din Legea nr. 85/2014  privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2022  privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 9 mai 2022
5. ORDIN 1322 05/05/2022
 ORDIN nr. 1.322 din 5 mai 2022
privind modificarea şi completarea anexei  la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 509/2022  pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 9 mai 2022
6. ORDIN 1321 05/05/2022
 ORDIN nr. 1.321 din 5 mai 2022
privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014  privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 462 din 9 mai 2022
7. LEGE 129 05/05/2022
 LEGE nr. 129 din 5 mai 2022
pentru ratificarea Acordului  dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 11 februarie 2022

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 463 din 9 mai 2022
8. DECRET 779 05/05/2022
 DECRET nr. 779 din 5 mai 2022
privind promulgarea Legii  pentru ratificarea Acordului  dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 11 februarie 2022

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 463 din 9 mai 2022
9. ORDIN 470 05/05/2022
 ORDIN nr. 470 din 5 mai 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 463 din 9 mai 2022
10. ORDIN 1320 05/05/2022
 ORDIN nr. 1.320 din 5 mai 2022
pentru modificarea şi completarea Normelor  de aplicare a prevederilor art. 703 alin. (1)  şi (2) din Legea nr. 95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 85/2013

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 9 mai 2022
11. ORD DE URGENŢĂ 60 04/05/2022
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 4 mai 2022
privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 9 mai 2022
12. HOTĂRÂRE 611 04/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 611 din 4 mai 2022
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi modificarea anexei nr. 29 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006  pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 9 mai 2022
13. ORDIN 71 04/05/2022
 ORDIN nr. 71 din 4 mai 2022
privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 187/2019  privind aprobarea Metodologiei  de stabilire a tarifelor reglementate pentru activităţile conexe celei de operare a sistemului de transport al gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 9 mai 2022
14. HOTĂRÂRE 600 04/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 600 din 4 mai 2022
privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 26 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/1.999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanţa uniunii energetice şi a acţiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 şi (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE şi 2013/30/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE şi (UE) 2015/652 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 463 din 9 mai 2022
15. HOTĂRÂRE 614 04/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 614 din 4 mai 2022
privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea unor instituţii din subordinea/coordonarea Ministerului Educaţiei, cuprinse în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006  pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a reevaluării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 463 din 9 mai 2022
16. ORDIN 249 29/04/2022
 ORDIN nr. 249 din 29 aprilie 2022
privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014  privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 462 din 9 mai 2022
17. ACORD 11/02/2022
 ACORD din 11 februarie 2022
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 463 din 9 mai 2022
18. DECIZIE 30 27/01/2022
 DECIZIA nr. 30 din 27 ianuarie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61^1 din Legea nr. 101/2016  privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, astfel cum au fost introduse prin art. IV pct. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2018  pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 9 mai 2022
19. DECIZIE 39 27/01/2022
 DECIZIA nr. 39 din 27 ianuarie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 lit. h)  şi ale art. 66 lit. a) din Legea nr. 55/2020  privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 9 mai 2022
20. DECIZIE 835 09/12/2021
 DECIZIA nr. 835 din 9 decembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) teza finală din Legea nr. 2/2013  privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 9 mai 2022
JURISPRUDENTA